Huisregels feestcafé

Bij het betreden van het Feestcafé, verklaart men kennis te hebben genomen van (en akkoord te zijn met) het hierna volgende huishoudelijk reglement.

Entree en toegangsbeleid

 • Het betreden van het Feestcafé is geheel op eigen risico van de bezoeker.
 • Bezoekers kunnen bij binnenkomst (maar ook na binnenkomst) gevisiteerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt, kan de toegang geweigerd worden.
 • Het is verboden om rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens, of gevaarlijke voorwerpen mee naar binnen te nemen.
 • De toegang kan geweigerd worden als u hinderlijk aangeschoten of dronken bent. Dit is ter beoordeling van de organisatie, de beveiliging of het personeel.
 • Aangekondigde programma’s zijn altijd onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht om de eerder aangekondigde programma’s te wijzigen.

Algemeen beleid

 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie of de vrijwilligers reclame te maken middels flyeren of aanplakbiljetten te bevestigen tegen het pand/de tent.
 • Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.
 • Het is verboden glaswerk buiten de horecaruimte te brengen.
 • Het is verboden diefstal of vernielingen te plegen.
 • Het is verboden discriminerende opmerkingen te maken.
 • Het is verboden door woord of gebaar, iemand seksueel te intimideren.
 • Het is verboden geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Het is verboden onder de 18 jaar alcohol te nuttigen.
 • U kunt worden verwijderd, als u hinderlijk aangeschoten of dronken bent. Dit is ter beoordeling van de organisatie, de beveiliging of het personeel.
 • Er wordt van u verwacht dat uw gedrag niet hinderlijk is en uw gedrag bijdraagt aan de sfeer en het plezier van alle bezoekers.
 • Er kunnen (foto-)opnames worden gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan het Winterfeesten Feestcafé om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Bezoekers die op enigerlei wijze in strijd handelen met het in dit huisreglement bepaalde, kunnen door de organisatie, de beveiliging of het personeel, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang worden geweigerd, ofwel worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie.

Veiligheid

 • Bezoekers dienen zich bij binnenkomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen, die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden.
 • Bezoekers die zich om wat voor een reden dan ook onveilig voelen, moeten dit melden bij de  organisatie, de beveiliging of het personeel.
 • Aanwijzingen van de organisatie, de beveiliging of het personeel dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • In het kader van bescherming en veiligheid van personen en goederen wordt gebruik gemaakt van permanent cameratoezicht.

Aansprakelijkheid

 • Bezoekers vrijwaren de organisatie, de beveiliging en het personeel voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de bezoekers gebruik maken van de activiteiten, evenementen en thema’s, dit alles in de meest brede zin van het woord.
 • De organisatie, de beveiliging of het personeel is niet verantwoordelijk voor beschadigingen en/of diefstal.
 • De organisatie, de beveiliging of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
 • De organisatie, de beveiliging of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door het gooien van drank.
 • Aangekochte entreekaarten en consumptiebonnen worden niet retour genomen, tenzij anders bepaald of aangegeven. Consumptiebonnen zijn alleen geldig tijdens het evenement (t/m 5 januari 2020)
 • De organisatie, de beveiliging en het personeel is niet aansprakelijk voor enig gevolg van verkeerde berichtgeving op de website en/of promotiemateriaal.

In omstandigheden ontstaan waarbij dit reglement geen uitsluitsel kan bieden, is het oordeel van de organisatie, de beveiliging of het personeel leidend.

Bestuur Stichting Winterfeesten Reusel-De Mierden