Protocol cameratoezicht

Inleiding

De Stichting Winterfeesten Reusel-de Mierden (hierna te noemen ‘de Winterfeesten’) heeft twee protocollen opgesteld met betrekking tot inzagerecht bij cameratoezicht.

Er zijn in en om het evenemententerrein/tenten bordjes opgehangen waarop wordt gemeld dat er beeldopnamen worden gemaakt.

Doel

Het doel van een protocol voor cameratoezicht is:

  • een goede beveiliging van eigendommen van de Winterfeesten tegen diefstal, vernieling en vandalisme; dit omvat tevens de onder verantwoordelijkheid van de Winterfeesten ingehuurde en/of in bruikleen gekregen goederen;
  • preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en wangedrag;
  • voldoen aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om zo conform deze regels de privacy van vrijwilligers op de werkplek en van burgers/publiek te kunnen waarborgen.

Cameratoezicht wordt dus niet gebruikt voor het volgen en/of controleren van vrijwilligers. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

Registratie van beelden en de bewaartermijn

De camerabeelden worden geregistreerd op dvd en worden conform de regels van de Wbp maximaal 24 uur bewaard. Daarna worden er nieuwe beelden over opgenomen.

Gebruik van camera’s zonder dat er wordt opgenomen

Indien op grond van het beveiligings- en cameraplan van de organisatie wordt gekozen voor het plaatsen van camera’s die niet opnemen, dan worden de vrijwilligers hierover ook geïnformeerd.

Informeren van medewerkers en het publiek

Vrijwilligers worden vooraf geïnformeerd over het installeren van de camerabeveiliging, over de plekken waar de camera’s worden opgehangen, over de protocollen die van toepassing zijn en andere stukken die van belang zijn voor dit onderwerp. Het publiek wordt geïnformeerd via bordjes waarop vermeld staat dat er gebruikgemaakt wordt van cameratoezicht.

Inzage van de beelden

Het verzoek tot het inzien van beelden wordt ingediend via een aanvraagformulier dat bij de organisatie beschikbaar moet zijn. Op dit formulier dient de aanvrager de datum, het tijdstip van opname en eventueel de reden van inzage aan te geven. Gezien de beperkte bewaartermijn van maximaal 24 uur kunnen uitsluitend beelden worden ingezien van uiterlijk 24 uur geleden. Het inzien van de beelden dient te geschieden onder begeleiding van een van tevoren aangewezen bestuurslid van de Winterfeesten.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op het inzien van beelden.

Inzien door betrokkenen
Een betrokkene mag alleen gegevens zien die hem of haar zelf betreffen.
Daarnaast mag een betrokkene beelden inzien wanneer hij of zij slachtoffer is geworden van diefstal of bedreiging, en de beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen.

Inzien door derden
Bij de beoordeling of een verzoek van een derde wordt ingewilligd, wordt overwogen of de verstrekking van persoonsgegevens plaatsvindt ter nakoming van een wettelijke plicht, en of de verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de Winterfeesten of van de derde. Verstrekking vindt niet plaats indien het privacybelang van de betrokkene (degene die op de beelden staat) voorgaat.

Er zal aangifte worden gedaan bij de politie als op de beelden een incident wordt waargenomen waarbij er:

  1. gevaar bestaat voor de algemene veiligheid van personen of goederen;
  2. een misdrijf op heterdaad ontdekt wordt;
  3. een aanwijzing is voor een terroristisch misdrijf.

Wanneer politie of justitie op grond van hun bevoegdheden nadere gegevens vorderen, zullen die worden verstrekt. Daarbij zal eventueel het voorbehoud worden gemaakt dat de verstrekte gegevens niet aan de betrokkene bekendgemaakt mogen worden.

Toegang tot de opnameapparatuur

De kamer waarin de opnameapparatuur zich bevindt, dient goed beveiligd te zijn. Daarbij zullen er per organisatie duidelijk afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft tot de opnameapparatuur en wie verantwoordelijk is voor het wissen en, indien nodig, voor het inzien van beelden (volgens het protocol) gedurende de bewaartermijn.

Klachtenprocedure

Indien een vrijwilliger of iemand van het publiek een klacht heeft over het cameratoezicht, is de klachtenregeling van de Winterfeesten van toepassing.

 

Bekijk hier de protocollen inzagerecht cameratoezicht Winterfeesten 2018.